משרה פנויה לתפקיד: רכז נושא מינהל

14/10/2020

המרכז הרפואי זיו

מודיעה על משרה פנויה למילוי מקום (עד שנה)
לתפקיד: רכז/ת נושא (מינהל הנדסה רפואית)

היקף משרה: 100%
מתח דרגות: 14-16

תיאור העיסוק:
ריכוז הטיפול המינהלי הכרוך בתפעולו של נושא מקצועי אחד או יותר, בבית חולים.
ריכוז המשימות המקצועיות, הקשורות בנושא הריכוז, באופן עצמאי או בעזרת עובדים נוספים.
ריכוז מסמכים הקשורים לנושא שבריכוז ובדיקתם מבחינת שלמות הנתונים והתאמתם להוראות ולנהלים, עריכת ברורים והשלמת הנתונים החסרים ע"פ הצורך.
ריכוז נתונים ממקורות שונים לצורך בקרת איכות, הפקת לקחים ויישומם בעבודה בנושא המקצועי, בתיאום עם הנוגעים בדבר.
העברת נתונים שבתחומי הריכוז לעיבוד נתונים ממוחשב, עפ"י הצורך.
ריכוז הפקת דיווחים שונים: סטטיסטים, קתופתיים, רפואיים ומינהליים, ע"פ הצורך, נהלי הדיווח והנחיות הממונה.
קיום קשר עם יחידות ביה"ח בנושאים שבריכוז.
השתתפות בוועדות ובצוותי עבודה, ע"פ מינוי מהגורם המוסמך ובתיאום הממונה.
ביצוע תפקידים נוספים, עפ"י הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

1. השכלה תיכונית (12 שנות לימוד)
2. ניסיון: אישור העסקה המעיד על 2 שנות ניסיון. רצוי ניסיון בתחום הריכוז.

*קורות חיים, בצירוף אישורים רלוונטים יש לשלוח לכתובת מייל
cvb@ziv.gov.il
בציון "עבור משרת רכז/ת נושא מינהל הנדסה רפואית"
היום האחרון להגשת בקשות הינו :21/10/2020