מכרז מספר 3 כנס רוקחים

מכרז פומבי מס' 2017 /03
מתן שירותים לאירוח כנס רוקחים ושיכון אורחי כנס הרוקחים בבית מלון