שיקולים לאשפוז

לרוב, הילדים המתאשפזים במחלקת הילדים הם ילדים הזקוקים לטיפול, בירור או השגחה תחת מעקב רפואי, סיעודי או סוציאלי צמוד.

התוויות טיפוליות:

  • מצב רפואי חמור
  • מצוקת המטופל ו/או משפחתו
  • הטיפול בבית לא הצליח
  • אי-יכולת האחראי לטפל או להבטיח מעקב הולם
  • בקשת רופא קהילתי
  • אשפוז מתוכנן (פעולה, בדיקה, טיפול)

ההחלטה על אשפוז נעשית על ידי הרופא המטפל שבמלר"ד ועל בסיס שיקולים רפואיים ופרא-רפואיים כאחד.

עם ההחלטה על אשפוז, יועבר המטופל ממלר"ד לאשפוז במחלקה. עם קבלת ההודעה על אשפוז, תיערך מחלקת ילדים לקבלתו של המאושפז.

בחירת החדר תעשה על בסיס שיקולים רפואיים (לדוגמה, צורך בבידוד מגע, קיבוץ מאושפזים בעלי תחלואה דומה), תפוסת המחלקה, והתחשבות, עד כמה שניתן, ברצונם ובנוחותם של ההורים.